VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky pre nákup prostredníctvom obchodného systému www.freesport.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi predávajúcim PANORAMA Ladislav Pospíšil, Lipová 2226/1, 955 01 Topoľčany, ktorý je prevádzkovateľom obchodného systému www.freesport.sk a kupujúcim tj. zákazníkom. Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné, pokiaľ nie je písomnou zmluvnou formou medzi predávajúcim a kupujúcim uvedené inak.  

Objednávka tovaru

Forma objednávky na www.freesport.sk je možná písomnou formou e-mailom alebo osobne. 

Kúpna zmluva sa uzatvára na základe objednávky kupujúceho.

Každá objednávka musí obsahovať:
- meno a priezvisko kupujúceho
- kontaktnú osobu
- poštovú a fakturačnú adresu
- telefónne číslo
- presný popis tovaru, počet kusov, veľkosť
- dátum vystavenia objednávky
- spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru

Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú. Vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou). Ak nie je predávajúci schopný vybaviť objednávku okamžite, prípadne do 10 dní odo dňa vystavenia objednávky, upozorní na to telefonicky kupujúceho a dohodne ďalší postup.

Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom alebo poštou). Ak tak kupujúci nespraví v stanovenej lehote, je objednávka po potvrdení predávajúcim považovaná za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, že výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať z dôvodu jeho nedostatku na sklade, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Po zaslaní objednávky kupujúcemu automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky.  

Cena a platobné podmienky

Ceny uvedené na stránkach platia výhradne pre nákup prostredníctvom www.freesport.sk . Súčasťou ceny nie sú prepravné náklady ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu, resp. v objednávke. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovaru bez ukončenia jeho platnosti. Uhradu za tovar je možné vykonať prevodom na účet predávajúceho alebo dobierkou. 

Odber tovaru a dodacia doba

Tovar, ktorý je skladom, odosielame okamžite. Dlhší termín dodávky tovaru je podľa individuálnej dohody. Odber tovaru sa uskutočňuje spôsobom dohodnutým v objednávke.  


Spôsob zaslania tovaru a prepravné náklady

Poštová zásielka - 5,00 EUR (dobierka)
Poštová zásielka - 5,00 EUR (pri platbe na účet)
Prepravnou spoločnosťou - 8,00 EUR (pri platbe na účet)

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.
Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady opätovného doručenia tovaru.

Povinnosti predávajúceho

Predavajúci sa zaväzuje:

Doklad o predaji spolu s návodom na ošetrovanie je pripojený ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. v znení neskorších zákonných úprav) je stanovená na minimálne 24 mesiacov . Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane dokladu o kúpe predávajúcemu. Pri uplatnení záruky kontaktuje kupujúci predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k vadám došlo bežným používaním, nesprávnym použitím výrobku alebo nesprávnym skladovaním výrobku. 

Ochrana osobných údajov

Všetky dáta poskytnuté kupujúcim budú použité výlučne na účely uskutočneného predaja produktov a druhou stranou nebudú nikdy poskytnuté tretej strane, ani využívané na iné účely ako na tie, pre ktoré boli poskytnuté. Osobné údaje sú používané v súlade so zákonom na Ochranu osobných údajov.  

Predávajúci je povinný:
- dodať kupujúcemu tovar na základe jeho záväznej objednávky druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
- dodať tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR. 
- dodať tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predavajúci nezodpovedá za:
- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou. 
- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa. 
- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. 
- použité obrázky sú len ilustračnými ukážkami produktov a môžu sa odlišovať od skutočného vzhľadu produktu

- výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám (napríklad veľkosťou, materiálom, vzhľadom ). Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

YmNlMW